گواهی خوداظهاری تاییدیه اجزا آسانسور های برقی شماره پرونده: …………………………….. تاریخ: ………………………………………. صفحه: 1از2
شرکت بازرسی بدینوسیله گواهی میگردد که با توجه به استاندارد ملی آسانسورهای برقی به شماره 6303-1و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شماره /131/131د، کلیه اجزاء و قسمتهای مربوط به آسانسور نفرهکیلوگرم با تعداد توقف به آدرس: و پلاک ثبتی دارای کیفیت مطلوب بوده و قطعات زیر با جزییات فنی مندرج در فرم مشخصات فنی، سالم و به لحاظ عملکردی مبتنی بر موازین صحیح فنی بوده ومسئولی هرگونه عواقب ناشی از اشکالات فنی قطعات به عهده این شرک میباشد:
 • ریلهای راهنما و متعلقات آن
 • گاورنر
 • ترمز ایمنی
 • طنابهای فولادی و سیستم تعلیق
 • کابل تراولینگ
 • تابلو فرمان
 • قاب وزنه، وزنهها ومتعلقات آن
 • قفل دربها
 • کابین و یوک آن
 • ضربهگیرها
 • سیستم محرکه
 • فلکه های کشش و هرزگرد
 • وسایل حفاظتی برای جلوگیری از اضافه سرع کابین به سم بالا
 • سیستم نجات اضطراری خودکار
مهر و امضا مجاز شرکت عرضه‌کننده آسانسور
گواهی خوداظهاری تاییدیه اجزا آسانسور های برقی شماره پرونده: …………………………….. تاریخ: ………………………………………. صفحه: 2از2
همچنین این شرک کلیه موارد ذیل را متعهد میگردد :
 • کلیه سیم کشی ها (به استثنای کابل های فرمان) مطابق بند 1-5-13انجام شده است.
 • شرایط وسایل ایمنی برقی مطابق بند 2-1-14رعای شده است.
 • فواصل ایمنی الکتریکی مطابق 3-2-2-13و درجه حفاظ IP2X در موتورخانه مطابق بند 2-1-13 رعایت شده است.
 • منبع برق اضطراری مطابق بند 4-17-8 تامین شده است.
 • شرایط بازشوی درب کابین در هنگام بازکردن اضطراری مطابق بند 11-8 تامین می باشد.
 • طراحی درب کابین و لتههای آن مطابق بندهای 7-8 و 10-8 و 11-8 انجام شده است.
 • سرع و انرژی جنبشی درهای طبقات مطابق بند 2-5-7می باشد.
 • طراحی و اجرای دربها و چهارچوبها و ریلهای هادی آنها مطابق بندهای 2-7 و 4-7 و 2-2-10 انجام شده است .
 • طراحی و اجرای شاسی زیر سیستم محرکه مطابق با محاسبات و اصول فنی انجام شده است.
 • سیستم ارت آسانسور به چاه ارت ساختمان با مقدار مقاوم مناسب متصل شده است .
 • کلیه جوشکاریهای سازه آسانسور و قطعات متصله مطابق اصول فنی و مهندسی انجام شده و از مقاوم کافی برخوردار است .
 • طراحی، انتخاب، نصب و اجرای کلیه اتصالات جداشدنی (نظیر پیچ و مهره) مطابق با اصول فنی و مهندسی انجام شده است .
 • طراحی سیستم تعلیق و نیروهای وارده طبق اصول فنی و مهندسی و بند 3-2-9 می باشد.
 • در راستای اجرای بند 1-6-8-9 از فک های ترمز ایمنی به عنوان کفشکهای راهنما استفاده نشده است.
 • محدوده سرع کابین مطابق با بند 6-12 رعای شده است.
 • مقاوم عایقی مدارهای مختلف مطابق پیوس ت2-ج-1 و بند 3-1-13 می باشد.
 • تکیه گاه های ماشین آلات و محل های کاری درون چاه آسانسور به گونهای ساخته شده اند که مقاوم لازم در برابر بارها و نیروهای وارده مطابق بند 1-1-4-6 را دارند.
 • در چاه نیمه محصور که آسانسور در بیرون ساختمان واقع شده، ماشین آلات به نحو مناسبی در برابر تأثیرات محیطی مطابق بند 2-1-4-6 محافظت شده است.
 • فضای ماشین‌آلات مطابق بند 8-4-6 و اتاق ماشین آلات مطابق بند 4-5-6 به طور مناسب تهویه میشود و تجهیزات برقی و ماشین آلات بصورت مناسب و عملی در برابر گرد و غبار ، دودهای زیان آور و رطوبت محافظت میشوند.
 • آینه و شیشه‌های تزئینی به کار رفته در دیواره و سقف کابین دارای حداقل ضخامت 4 میلیمتر بوده و جهت جلوگیری از ریزش در هنگام شکسته شدن از پشت با لایه چسب دار مطابق بند 4-3-8 پوشانده شده است.
مهر و امضا مجاز شرکت عرضه‌کننده آسانسور
پرینت صفحه