دسترسی محدود
عضو شوید!
در این عضویت شما می‌توانید به راحتی از تمامی امکانات موجود در سایت بهره ببرید. ولی امکان استفاده از نرم‌افزارهای سایت برای شما وجود ندارد.
عضویت اشتراکی
تنها با پرداخت ماهانه 2،000،000 ریال
این دسترسی یک اشتراک ماهانه است. شما با این عضویت می‌توانید یک ماه رایگان به طور کامل از نرم‌افزارهای موجود در سایت استفاده کنید. پس از پایان دوره آزمایشی، برای دسترسی مجدد باید ماهانه اشتراک پرداخت بفرمایید.