ردیف موضوعات گزینه
۱
استاندارد آسانسورهای در معرض خرابکاری
۲
ضوابط آسانسور برای افراد معلول و ناتوان جسمی
۳
ضوابط آسانسورهای آتش‌نشان
۴
ضوابط طراحی، محاسبات، بازرسی و آزمون قطعات آسانسور
۵
ضوابط آسانسورهای شیب‌رو
۶
ضوابط آسانسورهای مسافربر و باری- مسافری
ردیف موضوعات گزینه
۷
ضوابط و قواعد نصب و اجرای آسانسور
۸
ضوابط برای ادوات هشداردهنده آسانسور
۹
ضوابط آسانسورهای کششی
۱۰
ضوابط آسانسورهای هیدرولیک
۱۱
ضوابط پله‌ برقی و رمپ برقی
۱۲
استاندارد ریل‌های آسانسور